Zarzadzenie Nr 854/04

Zarządzenie Nr 854/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie wypłaty odszkodowania za składniki roślinne i budowlane Państwu Tadeuszowi i Urszuli Kaczerowskim.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wypłacić Państwu Tadeuszowi i Urszuli Kaczerowskim zamieszkałym w Świeciu przy ul. Stromej 10 odszkodowanie w wysokości 2.358,-zł za składniki roślinne i budowlane znajdujące się na działce nr 27/8 w związku z budową kanalizacji.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 grudnia 2004, 11:16:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1218