Zarządzenie Nr 851/04

Zarządzenie 851/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 27204 położonej w Polskim Konopacie, stanowiącej działkę Nr 143 o pow. 0,0775 ha.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 143 o pow. 0,0775 ha, położonej w Polskim Konopacie, zapisanej w KW 27204 będącej własnością Państwa Hanny i Piotra Ginter.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 grudnia 2004, 10:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1103