Zarządzenie Nr 850/04

Zarządzenie Nr 850/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny stanowiący część działki nr 237/3 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 21 sierpnia 1996 r. z Panem Mirosławem Majerowiczem na część działki nr 237/3 o pow. 1000m2 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej przeznaczonej pod uprawy rolne na rzecz Pana Jacka Majerowicza zamieszkałego w Świeciu przy ul. Sportowej 5A.

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na okres 3 lat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 grudnia 2004, 10:17:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 979