Zarządzenie Nr 847/04

Zarządzenie Nr 847/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 14 grudnia 2004r.

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.

Na postawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 4 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 26 listopada 1998r. (Dz.U. Nr 150 z 1998r. z późn. zmian.) oraz § 7 pkt 1 uchwały Nr 45/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

Burmistrz zarządza:

§ 1

  1. Udzielić pożyczki krótkoterminowej w wysokości 35.000,- zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) na bieżącą działalność Świeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

  2. Pożyczka zostanie udzielona z bieżących środków budżetowych, po podpisaniu umowy o pożyczkę i na zasadach w niej określonych.

  3. Termin spłaty pożyczki określa się na 31 grudnia 2004r.

§ 2

Uchyla w całości Zarządzenie Nr 697/04 Burmistrza Świecia z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania rozwoju gospodarczego Ziemi Świeckiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 grudnia 2004, 10:11:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1291