Zarządzenie Nr 848/04

Zarządzenie Nr 848/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 grudnia 2004 roku.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działek nr 118/13 i 118/14 położonych w Świeciu przy ul. Piłsudskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

0ddać w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr 118/13 o pow. 802 m2 i nr 118/14 o pow. 720 m2, położone w Świeciu przy ul. Piłsudskiego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej działki nr 118/8 i 118/11 użytkownikowi wieczystemu Spółdzielni Mieszkaniowej ”Pomóż Sam Sobie” w Świeciu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (28 grudnia 2004, 15:31:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1126