Zarządzenie nr 845/04

Zarządzenie Nr 845/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 8/51 na rzecz najemcy lokalu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Sprzedać lokal mieszkalny nr 51 o powierzchni 36,30 m2 położony w Świeciu przy ul. Kosciuszki 8 na rzecz jego najemcy – Pani Teresy Napiórkowskiej za cenę 16.346,50zł określoną przez biegłego rzeczoznawcę z uwzględnieniem nakładów własnych najemcy oraz 50% bonifikaty ze względu na zapłatę gotówką.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (13 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (15 grudnia 2004, 09:09:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 972