Zarządzenie Nr 844/04

Zarządzenie Nr 844/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garaży blaszanych przy ul. Żwirki i Wigury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki nr 200/102 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod usytuowanie 6 garaży blaszanych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Powołać komisję przetargową w składzie :

 1. Ratkowski Wiesław - przewodniczący

 2. Bąkowska Gabriela - członek

 3. Gorzka Ewa - członek

 4. Spławska Barbara - członek.

§ 3

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik 1 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia Nr 844/04 z dnia 6 grudnia 2004 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu pod usytuowanie 6 garaży blaszanych przy ul. Żwirki i Wigury.

Położenie

Nr działki

Pow. gruntu

Nr garażu

Nr

KW

Przeznaczenie

w planie

Sposób zagospodarowania

gruntu

Opłata miesięczna

 

Wadium

 

 

 

 

Świecie

ul. Żwirki i Wigury

 

 

 

 

200/102 część

18 m2

24

 

 

 

 

 

28197

 

 

 

 

 

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

usytuowanie tymczasowego garażu

18,36zł+22%VAT

3,00

18 m2

33

usytuowanie tymczasowego garażu

18,36zł+22%VAT

3,00

18 m2

34

usytuowanie tymczasowego garażu

18,36zł+22%VAT

3,00

18 m2

35

usytuowanie tymczasowego garażu

18,36zł+22%VAT

3,00

18 m2

36

usytuowanie tymczasowego garażu

18,36zł+22%VAT

3,00

18 m2

37

usytuowanie tymczasowego garażu

18,36zł+22%VAT

3,00

Przetarg odbędzie się 23 grudnia 2004 r. o godz. 9oo w Urzędzie Miejskim w Świeciu sala 20.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3,00 w kasie Urzędu do dnia 20 grudnia 2004 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział BAGiGG pokój nr 7, tel. 3332338.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia Nr 844/04 z dnia 6 grudnia 2004 r.

REGULAMIN

przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części działki nr 200/102 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod usytuowanie 6 garaży blaszanych w dniu 23 grudnia 2004 r.

 1. Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Świecia w składzie 4 osób.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do dnia 20 grudnia 2004 r. w kasie Urzędu Miejskiego.

 3. Każdy uczestnik przetargu może wydzierżawić nie więcej niż 2 miejsca pod usytuowanie garaży.

 4. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet dzierżawy.

 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

 7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 8. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 9. Przetarg jest ważny, chociażby stawiła się tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

 10. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 grudnia 2004, 14:25:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 999