Zarządzenie Nr 842/04

Zarządzenie Nr 842/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej w celu wybudowania dla klientów sklepu firmy “Terry” parkingu dla samochodów osobowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póżn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu
i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki  nr 990/6 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 114 w celu wybudowania dla klientów sklepu firmy “Terry” parkingu dla samochodów osobowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Wykaz, o którym mowa w punkcie 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 7 grudnia 2004 r. do dnia 28 grudnia 2004 r.

§ 2

Oddać w dzierżawę część działki nr 990/6 o pow. 180m2 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 114 rzecz Pana Tomasza Chyły właściciela firmy: Terry” w celu wybudowania dla klientów sklepu firmy “Terry” parkingu dla samochodów osobowych.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym § 1 pkt 2 na okres 3 lat..

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia Nr 842/04 z dnia 6 grudnia 2004 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 7 grudnia do 28 grudnia 2004 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

NR DZIAŁKI

POW. dzierżawy

NR KW

cena 1m2 gruntu

MIESIĘCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

MIESIĘCZNY

Świecie

990/6

część

180m2

39022

0,71zł

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

teren zieleni

parking dla samochodów osobowych

3 lata

    127,80zł

+ 28,10zł /VAT/

------------------

   155,90 zł

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 10 każdego miesiąca.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 grudnia 2004, 14:20:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 990