Zarządzenie Nr 840/04

Zarządzenie Nr 840/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1/35 położonej w Morsku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zmianami) związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasadach zbywania nieruchomości komunalnych

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

  1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 1/35 o pow. 600 m2, położoną w Morsku, niezbędną do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 1/19 będącą własnością Państwa Grażyny i Andrzeja Wiśniewskich. Wartość sprzedawanego gruntu ustalić na kwotę 4.880,00 zł brutto obejmującą podatek VAT.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 grudnia 2004, 14:17:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1119