Zarządzenie Nr 838/04

Zarządzenie Nr 838/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 15 czerwca 2004 r. z Panem Piotrem Aleksandrem Nobisem na część działki nr 200/102 o pow. 18m2 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury pod garażem blaszanym nr 19 “Przy stoku” na rzecz Pana Kazimierza Mikołajczyka zamieszkałego w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 11/11.

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na okres 3 lat.

§ 3

Opłata za gruntu pod garażem wynosi 19,00zł + 4,20zł VAT = 23,20zł w stosunku miesięcznym zgodnie z przetargiem przeprowadzonym w dniu 9 czerwca 2004 r.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 grudnia 2004, 14:13:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091