Zarządzenie Nr 837/04

Zarządzenie Nr 837/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 1908 położoną w Świeciu od Państwa Edmunda i Ireny Żyła na rzecz Gminy Świecie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)oraz zgodnie z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przyjąć w formie darowizny od Pań. Edmunda i Ireny Żyła na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działkę nr 1908 o pow. 211 m2, położoną w Świeciu stanowiącą grunt rolny.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4

Traci moc Uchwała Zarządu Miejskiego w Świeciu Nr 984/01 z dnia 2 kwietnia 2001 r.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 grudnia 2004, 14:11:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1110