Zarządzenie Nr 815/04

Zarządzenie Nr 815/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 12 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Świecie na rok 2005 oraz projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

 2. Do projektu uchwały załącza się:

 • plan dochodów budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1);

 • plan wydatków budżetowych (załącznik nr 2);

 • przychody i rozchody budżetowe (załącznik nr 3);

 • wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2005r. (załącznik nr 4);

 • przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych (załącznik nr 5);

 • przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 6);

 • plan finansowy zadań zleconych (załącznik nr 7);

 • podział środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw (załącznik nr 8);

 • rozliczenie spłat kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych (załącznik nr 9);

 • informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 10);

 • prognozę długu Gminy (załącznik nr 11);

 • budżet w opisie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

P R O J E K T

UCHWAŁA NR ............./04

R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU

Z DNIA ............... 2004 R.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1 Uchwala się budżet Gminy Świecie na rok kalendarzowy 2005.

§ 2 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy

w wysokości w tym: - 62.098.058,- zł

 • dochody z podatków i opłat lokalnych - 21.535.000,- z
 • udziały w podatkach - 17.500.000,- zł
 • dotacje celowe w tym: - 7.980.460,- zł

- na zadania zlecone - 6.703.060,- zł

- na zadania realizowane na podstawie porozumień - 1.000,- zł

- na zadania własne - 1.276.400,- zł

 • subwencja ogólna - 12.912.598,- zł
 • dochody z majątku Gminy - 1.575.500,- zł

2. Szczegółowy podział dochodów w/g pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 1.

§ 3 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 63.598.058,- zł

a) wydatki bieżące w tym: - 54.127.994,- zł

 • wynagrodzenia i pochodne - 25.311.054,- zł
 • dotacje z budżetu w tym: - 4.287.536,- zł

- dotacje dla instytucji kultury - 3.156.000,- zł

- dotacje dla zakładu budżetowego - 756.000,- zł

- dotacje dla SPZOZ - 30.000,- zł

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 336.536,- zł

 • wydatki na obsługę długu Gminy wg załącznika Nr 9 - 900.000,- zł
 • wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 550.000,- zł

b) wydatki majątkowe - 9.470.064,- zł

2. Szczegółowy podział wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 2.

§ 4 Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1.500.000,- zł zostanie pokryty pożyczką preferencyjną z WFOŚiGW.

§ 5 Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7,

w tym:

- dochody - 6.703.060,- zł

- wydatki - 6.703.060,- zł

§ 6 Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 3 , który wykazuje:

- nowo zaciągnięte kredyty - 1.500.000,-

- zaplanowane zaoszczędzone środki - 1.955.000,- zł

- oraz spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości - 1.955.000,- zł

§ 7 Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości

co stanowi 0,32% planu dochodów - 200.000,- zł

§ 8 Określa się wydatki majątkowe w wysokości - 10.040.064,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:

 • wydatki majątkowe z budżetu - 9.470.064,- zł
 • wydatki majątkowe z GFOŚiGW - 570.000,- zł

§ 9 Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 370.000,- złoraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 370.000,- zł

§ 10 Przyjmuje się plany finansowe zakładu budżetowego i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 • zakład budżetowy

- przychody - 5.457.800,- zł

-  wydatki - 5.498.075,- zł

 • środki specjalne

                     - przychody - 661.411,- zł

                            -  wydatki - 697.010,- zł

§ 11 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 w wysokości 1.760.000,-zł, w tym na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 570.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 222.660,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13 Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2004r. zgodnie z załącznikiem Nr 10

- wartość gruntów - 77.240.000,- zł-

wartość obiektów - 53.196.000,- zł

§ 14 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do udzielenia pożyczek i poręczeń na 2005 rok do kwoty 1.000.000,- zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2005 na maksymalną kwotę 5.000.000,- zł.3. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku 2005 do wysokości 3.000.000,- zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Świecia do spłat zobowiązań Gminy Świecie.

5. Upoważnia się Burmistrza Świecia do lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15 Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

§ 16 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załączniki (604kB) zip

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Swiecia (12 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (10 grudnia 2004, 11:44:27)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (7 lutego 2006, 16:02:11)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1303