Zarządzenie Nr 832/04

Zarządzenie Nr 832/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na czasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt.

Na podstawie art.3 0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na czasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt .

§ 2

Kryteria oceny ofert:

  1. cena – 100 %.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Edyta Kliczykowska - przewodnicząca

  2. Ewa Gorzka - członek

      3.     Alicja Kliczykowska - członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do wglądu w Wydz. ROS i GK, pok. nr 26 Urzędu Miejskiego w Świeciu. 

Załącznik Nr 2

R E G U L A M I N P R A C Y

KOMISJI PRZETARGOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIECIU POWOŁANEJ DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

CZASOWE PRZETRZYMYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT.

  1. KOMISJA DZIAŁA W OPARCIU O ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA NR 832/2004 r.

1.1 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

1.2 Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków Komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. z 2002 r Nr 82, poz. 743 ) i postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.3 Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołuje się każdorazowo Zarządzeniem Burmistrza Świecia.

1.4 Członkom Komisji doręcza się odpis Zarządzenia Burmistrza Świecia o powołaniu ich do składu Komisji.

1.5 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.6 Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące oceny złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy, na druku ZP-11.

2. TRYB PRACY KOMISJI

2.1 Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji przez osobiste zawiadomienie członków o miejscu i terminie posiedzenia.

2.2 W przypadku niemożności osobistego zawiadomienia członka Komisji zawiadomienie następuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

2.3 Biegli ( rzeczoznawcy ) uczestniczący w pracy Komisji są zawiadamiani o posiedzeniu Komisji w formie pisemnej.

2.4 Przewodniczący Komisji dokonuje na pierwszym posiedzeniu podziału prac między członkami oraz powołuje Sekretarza Komisji spośród jej członków.

2.5 Komisja może pracować na posiedzeniach lub w trybie indywidualnej pracy członków Komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

2.6 Wyniki indywidualnej pracy członków Komisji są przedstawione ogółowi członków na posiedzeniu Komisji.

2.7 Przewodniczący Komisji odpowiada za przechowywanie i udostępnianie złożonych ofert.

2.8 Oferty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

2.9 Przewodniczący Komisji zapewnia możliwość badania ofert przez członków Komisji w czasie posiedzeń Komisji i w ramach ich indywidualnej pracy nad badaniem ofert.

2.10 Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół zawierający istotne postanowienia Komisji nie ujęte w drukach ZP.

2.11 Pisma w imieniu Komisji Przetargowej skierowane do uczestników postępowania i inne powstające w czasie jej pracy podpisuje Przewodniczący Komisji.

2.12 W czasie nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej pisma wymienione w punkcie poprzedzającym może podpisać Sekretarz Komisji.

2.13 Komisja Przetargowa jest władna do podejmowania decyzji, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.

2.14 Decyzje podejmowane przez Komisję Przetargową zapadają większością głosów obecnych członków Komisji Przetargowej w drodze jawnego głosowania.

2.15 Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawia Burmistrzowi propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty w imieniu Komisji Przetargowej.

2.16 Burmistrz dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej.

Regulamin przetargu został

zatwierdzony przez Zamawiającego

Świecie, dnia ................................                                                          ...........................................................

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (29 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (7 grudnia 2004, 09:25:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1107