Zarządzenie Nr 831/04

Zarządzenie Nr 831/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska.

§ 2

Kryteria oceny ofert:

 1. cena – 100 %.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

 1. Edyta Kliczykowska - przewodnicząca

 2. Ewa Gorzka - członek

      3.    Alicja Kliczykowska - członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Zamawiający:

  Gmina Świecie

  ul. Wojska Polskiego 124

  86 – 100 Świecie

  ogłasza przetarg nieograniczony

  o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO

  na udzielenie zamówienia pn. “Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska”.

 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie można odbierać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, 86 – 100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, pokój 26 – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i oferty wariantowej.

 4. Termin wykonania zamówienia 01-01-2005 r. do 31-12-2005 r.

 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.),

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.),

 • złożą ofertę, która odpowiada przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wykonawcy, których oferta nie spełni warunków określonych w pkt. 5 ogłoszenia zostaną wykluczeni z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • cena – 100 %.

8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, pokój Nr 21.

  Koperta powinna posiadać oznaczenie:

  “Oferta przetargowa na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska ”,

  Termin składania ofert upływa dnia 17-12-2004 r. o godz. 8:00.

  Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Urzędu Miejskiego w Świeciu najpóźniej do dnia 17-12-2004 r. do godz. 8:00.

9.  Termin związania ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 15-01-2005 r.

10. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pokój Nr 26 – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w dniu 17-12-2005 r. o godz. 9:00.

  Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy.

11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 • Alicja Kliczykowska – tel. 0 52 (...) 33 32 318.

Załącznik Nr 2.

R E G U L A M I N P R A C Y

KOMISJI PRZETARGOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIECIU POWOŁANEJ DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

PRZYJMOWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT DO SCHRONISKA.

 1. KOMISJA DZIAŁA W OPARCIU O ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA NR 831/2004 r.

1.1 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

1.2.  Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków Komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. z 2002 r Nr 82, poz. 743 ) i postanowienia niniejszego Regulaminu. 1.3 Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołuje się każdorazowo Zarządzeniem Burmistrza Świecia.

1.4 Członkom Komisji doręcza się odpis Zarządzenia Burmistrza Świecia o powołaniu ich do składu Komisji.

1.5 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.6 Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące oceny złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy, na druku ZP-11.

2. TRYB PRACY KOMISJI

2.1 Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji przez osobiste zawiadomienie członków o miejscu i terminie posiedzenia.

2.2 W przypadku niemożności osobistego zawiadomienia członka Komisji zawiadomienie następuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

2.3 Biegli ( rzeczoznawcy ) uczestniczący w pracy Komisji są zawiadamiani o posiedzeniu Komisji w formie pisemnej.

2.4 Przewodniczący Komisji dokonuje na pierwszym posiedzeniu podziału prac między członkami oraz powołuje Sekretarza Komisji spośród jej członków.

2.5 Komisja może pracować na posiedzeniach lub w trybie indywidualnej pracy członków Komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

2.6 Wyniki indywidualnej pracy członków Komisji są przedstawione ogółowi członków na posiedzeniu Komisji.

2.7 Przewodniczący Komisji odpowiada za przechowywanie i udostępnianie złożonych ofert.

2.8 Oferty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

2.9 Przewodniczący Komisji zapewnia możliwość badania ofert przez członków Komisji w czasie posiedzeń Komisji i w ramach ich indywidualnej pracy nad badaniem ofert.

2.10 Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół zawierający istotne postanowienia Komisji nie ujęte w drukach ZP.

2.11 Pisma w imieniu Komisji Przetargowej skierowane do uczestników postępowania i inne powstające w czasie jej pracy podpisuje Przewodniczący Komisji.

2.12 W czasie nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej pisma wymienione w punkcie poprzedzającym może podpisać Sekretarz Komisji.

2.13 Komisja Przetargowa jest władna do podejmowania decyzji, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.

2.14 Decyzje podejmowane przez Komisję Przetargową zapadają większością głosów obecnych członków Komisji Przetargowej w drodze jawnego głosowania.

2.15 Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawia Burmistrzowi propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty w imieniu Komisji Przetargowej.

2.16 Burmistrz dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej.

Regulamin przetargu został

zatwierdzony przez Zamawiającego

Świecie, dnia ................................                                                           ..........................................................

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (29 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (7 grudnia 2004, 09:03:59)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (6 grudnia 2005, 14:14:39)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1199