Zarządzenie Nr 819/04

Zarządzenie Nr 819/ 04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 18 listopada 2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 2/1 przeznaczonego do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 2/1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 18 listopada 2004r. do 9 grudnia 2004r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WRAZ ZE SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

ADRES NIERUCHOMOŚCI

NR DZIAŁKI

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. LOKALU(m2)

STRUKTURA

LOKALU

wartość

LOKALU

w  zł

 

CENA 1 m2 GRUNTU

w zł

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

WIELKOSC UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAZY

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Gruczno

ul. Młyńska 2/1

 

212

 

34688

 

39,81

1 pokój, kuchnia,

korytarz

 

1.698,00

 

6,47

 

teren zabudowany bud. mieszkalnym o 4 lokalach

 

45/171

 

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu zagospodarowania przestrzennego.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 listopada 2004, 13:40:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1191