Zarządzenie Nr 828/04

Zarządzenie Nr 828/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a “DARMEX’ sp. z o. o.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości położonych w Sulnowie w następujący sposób :

  • działkę nr 18/6 o pow. 349 m2, stanowiącą własność Gminy Świecie przekazać “DARMEX” sp. z o. o,

  • działkę nr 18/4 o pow.507 m2, stanowiącą własność “DARMEX” sp. z o. o. przejąć na rzecz Gminy Świecie.

§ 2

Zamiana powyższych gruntów następuje z dopłatą ze strony Gminy za różnicę wartości zamienianych gruntów w wysokości 237,-zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (19 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 listopada 2004, 15:26:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1205