Zarządzenie Nr 827/04

Zarządzenie Nr 827/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Utworzyć Komórkę Audytu Wewnętrznego.

§ 2

Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu :

  1. w § 2, w pkt. 16 dodaje się kolejny zapis : “ Komórkę Audytu Wewnętrznego”,

  2. w § 7 dodaje się pkt. 12 o następującej treści : Komórka Audytu Wewnętrznego , symbol “KAW”,

  3. po § 16 dodaje się § “16 a” w brzmieniu :

Do zakresu działania Komórki Audytu Wewnętrznego należy wykonywanie zadań audytorskich w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności o Standardy Audytu Wewnętrznego iKartę Audytu Wewnętrznego z jednoczesnym uwzględnieniem Instrukcji w sprawie zasad i trybuprzeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie Świecie.

§ 3

Ustalić jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu stanowiący załącznik do Zarządzenia, uwzględniający zmiany ujęte w niniejszym Zarządzeniu oraz w Zarządzeniu Burmistrza Świecia Nr 568/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r., i w Zarządzeniu Burmistrza Świecia Nr 696 z dnia 14 lipca 2004 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

Załącznik 1 (35kB) zip

 

metryczka


Wytworzył: Burmiatrz Świecia (19 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 listopada 2004, 08:46:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1233