Zarządzenie Nr 826/04

Zarządzenie Nr 826/04

B u r m i s t r z a Świecia

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ustalić następujące ceny za dzierżawę i ceny wywoławcze do przetargów na dzierżawę gruntów komunalnych na 2005 r.

 1. za grunty przeznaczone pod działalność usługowo-handlową 0,73zł/1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym,

 2. za grunty przeznaczone pod garaże blaszane 1,05zł./1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym,

 3. za grunty przeznaczone pod garaże murowane 0,89zł./1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym,

 4. za grunty przeznaczone pod uprawy rolne niezależnie od klasy bonitacyjnej 1,93zł /100m2 w stosunku rocznym,

 5. za grunty przeznaczone pod uprawy warzywno-sadownicze, kwiatowe i zieleń niezależnie od klasy bonitacyjnej 0,13zł./1m2 w stosunku rocznym,

 6. za grunty przeznaczone pod działalność rozrywkową 0,15zł./1m2 + 22%VAT w stosunku dziennym,

 7. za grunty przeznaczone pod działalność handlową na targowiskach 4,00zł/1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym.

§ 2

Wprowadzić obniżki czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością komunalną do 100% stawki podstawowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

U z a s a d n i e n i e

W roku 2004 stawki za dzierżawę gruntów przedstawiają się następująco :

 1. za grunty przeznaczone pod działalność usługowo-handlową 0,71zł/1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym

 2. za grunty przeznaczone pod garaże blaszane 1,02zł./1m2 + 22%VAT w stosunku miesięcznym

 3. za grunty przeznaczone pod garaże murowane 0,86zł./1m2 + 22%VAT w stosunku miesięczny

 4. za grunty przeznaczone pod uprawy rolne niezależnie od klasy bonitacyjnej 1,87zł /100m2 w stosunku rocznym

 5. za grunty przeznaczone pod uprawy warzywno-sadownicze, kwiatowe i zieleń niezależnie od klasy bonitacyjnej 0,12zł./1m2 w stosunku rocznym.

 6. za grunty przeznaczone pod działalność rozrywkową 0,14zł./1m2 + 22%VAT w stosunku dziennym.

Proponowane niniejszym zarządzeniem. stawki wzrosną o 3% w stosunku do ubiegłego roku w pkt “a”, “b”, “c” i “d”. W pkt “e” i “f” stawki wzrosną o 5% w stosunku do ubiegłego roku z uwagi na to że od 2003r. stawka ta nie uległa zmianie. Nie będzie zmiany w pkt “g”.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 listopada 2004, 08:40:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1391