Zarządzenie Nr 822/04

Zarządzenie Nr 822/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej położonego we wsi Wiąg Nr 55 gmina Świecie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 95/99 w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Umorzyć zaległości z tytułu najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej położonego we wsi Wiąg Nr 55 za miesiąc wrzesień 2003 r. w kwocie 107,53zł + 15,20zł odsetki Panu Wiesławowi Kwika zamieszkałemu we wsi Wiąg Nr 18 gmina Świecie.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 listopada 2004, 08:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1256