Zarządzenie Nr 818/04

Zarządzenie Nr 818/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie czynszu najmu za garaże stanowiące własność Gminy Świecie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ustalić wysokość stawki czynszu najmu za garaże będące własnością Gminy Świecie w wysokości 4,82 zł + VAT za 1 m2 powierzchni miesięcznie.

§ 2

Dla inwalidów I i II grupy inwalidzkiej posiadających pojazdy inwalidzkie ustala się stawkę czynszu w wysokości 0,75 zł + VAT za 1m2 powierzchni miesięcznie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (18 listopada 2004, 14:35:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1344