Zarządzenie Nr 817/04

Zarządzenie Nr 817/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Świecie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ustalić wysokość czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Gminy Świecie wprowadzając podział na dwie strefy:

-strefa I -obejmuje miasto Świecie

-strefa II -obejmuje pozostałe miejscowości Gminy Świecie.

§ 2

Stawka bazowa miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świecie, w zależności od strefy położenia lokalu i rodzaju prowadzonej działalności wynosi:

a) handlowe, produkcyjne, składowe, biurowe:

 

-I strefa

14,39

zł / m2 + VAT

 

-II strefa

11,72

zł / m2 + VAT,

 
   

b) usługowe

 

-I strefa

7,86

zł / m2 + VAT

 

-II strefa

7,86

zł / m2 + VAT,

 
 

c) lokale służące celom oświaty, kulturalnym, sportowo – rekreacyjnym, pomocy społecznej,
służby zdrowia z wyjątkiem gabinetów prywatnych:

-I strefa

3,63

zł / m2 + VAT

 

-II strefa

3,63

zł / m2 + VAT,

 
   
   

d) organizacje społeczno – polityczne:

 

-I strefa

3,63

zł / m2 + VAT

 

-II strefa

3,63

zł / m2 + VAT,

 
 

e) dla pozycji “a” i “b” powierzchnie socjalne należy obciążać wg 50% obowiązującej dla
danego lokalu stawki,

       

f) inne jednostki budżetowe:

-I strefa

6,20

zł / m2 + VAT

 

-II strefa

6,20

zł / m2 + VAT.

 

 

§ 3

Wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych oddanych w najem w drodze negocjacji stron podwyższa się o 5% obecnej stawki dla tych lokali, lecz nie więcej niż do wysokości stawki określonej w § 2.

Jeżeli wysokość czynszu osiągnięta w przetargu jest wyższa od stawek bazowych określonych w § 2, obowiązuje stawka uzyskana w wyniku przetargu.

§ 4

Zwalniane lokale użytkowe będące własnością Gminy Świecie, będą oddawane w najem zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie przetargów na nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (18 listopada 2004, 14:31:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1425