Zarządzenie Nr 813/04

Zarządzenie Nr 813/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie rozłożenia na raty miesięczne zadłużenia z tyt. kupna lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 77B/7.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami), art. 70 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Rozłożyć na raty miesięczne zadłużenie w wysokości 438,90 zł + odsetki z tyt. kupna lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 77B/7 w ten sposób, że rata kapitałowa miesięczna wraz należnością bieżącą wynosić będzie 30,-zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (15 listopada 2004, 09:18:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1225