Zarządzenie Nr 810/04

Zarządzenie Nr 810/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. Orzeszkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 1 grudnia 1994 r. z Panem Edmundem Murawskim na część działki nr 275/3 o pow. 226m2 położonej w Świeciu przy ul. Orzeszkowej przeznaczonej pod uprawy rolne jako ogród przydomowy na rzecz Pani Elżbiety Murawskiej zamieszkałej w Świeciu przy ul. Orzeszkowej 6.

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na okres 3 lat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 listopada 2004, 09:42:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1221