Zarządzenie Nr 807/04

Zarządzenie Nr 807/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału wynoszącego 1046/1529 części budynku położonego w Świeciu przy ul. Hallera oraz udziału wynoszącego 1046/1529 części działki nr 647/216.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwały nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1046/1529 części budynku położonego w Świeciu przy ul. Hallera oraz udziału wynoszącego 1046/1529 części działki gruntu nr 647/216 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2. Gabriela Bąkowska - członek

3. Bernadeta Krzyżanowska - członek

4. Ewa Gorzka - członek.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia Nr 807/04 z dnia 2 listopada 2004 r.

Burmistrz Świecia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1046/1529 części budynku i gruntu położonego w Świeciu przy ul. Hallera.

Położenie

działki

Numer

działki

KW

Powie-rzchnia

działki

w m2

Cena wywoławcza sprzedawanego udziału 1046/1529

w gruncie

i budynku

(netto) zł

Wysokość wadium (zł)

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Świecie

ul. Hallera

647/216

48043

564

 

 

27.366,00 zł

 

 

1.368,00

8 URP teren usług
z zakresu drobnej wytwórczości,

rzemiosła
i magazynów

Teren zabudowany

Przetarg odbędzie się w dniu 13.grudnia 2004 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie lub w kasie Urzędu Miejskiego do 9 grudnia 2004 r. do godz. 15 00. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia Nr 807/04 z dnia 2 listopada 2004 r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału wynoszącego 1046/1529części budynku o charakterze magazynowym, położonego w Świeciu przy ul. Hallera.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 807/04 Burmistrza Świecia z dnia 2 listopada 2004 r. w oparciu o regulamin w treści jak niżej.

 1. Przedmiotem przetargu jest licytacja udziału wynoszącego 1046/1529 części budynku o charakterze magazynowym nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hallera.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w wysokości 5% wartości nieruchomości do godz. 1500 dnia 9 grudnia 2004 r., w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 5. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 8. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

 11. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 listopada 2004, 09:18:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1064