Zarządzenie Nr 804/04

Zarządzenie Nr 804/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony dla osób wpisanych na listę samorządu zawodowego urbanistów albo architektów – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

  1. Wiesław Ratkowski – przewodniczący
  2. Jan Adamczyk – członek
  3. Wiesława Pawłucka – członek
  4. Ewa Gorzka – członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert:

a) cena 100 % - najniższa 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki do Zarządzenia (68kB) zip

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (29 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 grudnia 2004, 13:03:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1069