Zarządzenie Nr 783/04

Zarządzenie Nr 783/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu działki nr 119/2 położonej w Sulnówku przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

1. Zlecić wycenę działki nr 119/2 położonej w Sulnówku.

2. Ogłosić wykaz na sprzedaż działki nr 119/2 położonej w Sulnówku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni od dnia jego wywieszenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

adres nieruchomości

nr działki

nr księgi wieczystej

pow. działki (m2)

wartość gruntu

netto

przeznaczenie w planie zagospodarowania

opis

nieruchomości

termin do złożenia wniosku na podst.art.34

Sulnówko

119/2

19676

1391

10.600 zł

brak aktualnego planu

teren niezabudowany

6 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wykazu

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (26 listopada 2004, 10:36:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1144