Zarządzenie Nr 792/04

Zarządzenie Nr 792/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert

a/ cena 100% - najniższa 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2. Gabriela Bakowska - członek

3. Barbara Spławska - członek

4. Ewa Gorzka - członek

5. Barbara Drewa - członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki do Zarządzenia (74kB) zip

(Lub do wglądu w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Świeciu)

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (10 listopada 2004, 08:15:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1199