Zarządzenie nr 800/04

Zarządzenie Nr 800/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie wypłaty odszkodowania za składniki roślinne i budowlane p. Tadeuszowi i Urszuli Kaczerowskim, Zdzisławowi Rokicie i Mariuszowi Jażdżewskiemu.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r.
 w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wypłacić odszkodowanie za składniki roślinne i budowlane właścicielom nieruchomości położonych przy ul. Stromej w Świeciu, których grunty stanowiące część dróg osiedlowych przeszły na własność Gminy Świecie

1. Państwu Tadeszowi i Urszuli Kaczerowskim za ogrodzenie i nasadzenia sadownicze w wysokości 3.283,-zł

2. Panu Zdzisławowi Rokicie za ogrodzenie i nasadzenia sadownicze w wysokości 1.430,-zł

3. Panu Mariuszowi Jażdżewskiemu za ogrodzenie w wysokości 1.275,-zł

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (25 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 października 2004, 10:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1068