Zarządzenie Nr 791/04

Zarządzenie Nr 791/04

B m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie wypłaty odszkodowania, zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Panem Bronisławem Bobińskim oraz nieodpłatnego przejęcia działki nr 1374/54 na rzecz Gminy Świecie.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r.w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie. 

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Wypłacić odszkodowanie za działki stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Panu Bronisławowi Bobińskiemu Nr 1381/34 o pow.0,0220 ha, Nr 1374/56 o pow.1,2574 ha stanowiące drogi, w wysokości 5,-zł tj. kwotę 63.970,-zł.

§ 2

Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości położonych w Świeciu w następujący sposób :

  • działkę nr 1374/57 o pow.0,1789 ha stanowiącą własność Skarbu Państwa oddaną w użytkowanie wieczyste Panu Bronisławowi Bobińskiemu przejąć na rzecz Gminy Świecie,
  • działkę nr 1380/4 o pow.0,1671 ha stanowiącą własność Gminy Świecie przekazać Panu Bronisławowi Bobińskiemu.

§ 3

Wymiana powyższych gruntów następuje z dopłatą ze strony Gminy za różnicę powierzchni tj.0,0118 ha przy cenie 1m2 = 5,-zł w wysokości 590,-zł

§ 4

Działkę nr 1374/54 o pow.1,1272 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa oddaną w użytkowanie wieczyste Panu Bronisławowi Bobińskiemu przejąć na rzecz Gminy Świecie nieodpłatnie.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 października 2004, 08:13:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1439