Zarządzenie Nr 788/04

Zarządzenie Nr 788/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 10/1 przeznaczonego do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 10/1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 14 października do 4 listopada 2004 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. lokalu (m2)

STRUKTURA

LOKALU

CENA

LOkalu

w zł

 

 

CENA 1m2 GRUNTU

W ZŁ

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

 

Świecie

ul. Sienkiewicza 10/1

 

465/5

 

37755

 

37,20

 

2 pokoje, kuchnia,

łazienka z w.c. przedpokój

 

19.900,00

 

22,20

 

teren zabudowany bud. mieszkalnym

 

 

34285/25945

 

 

 

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren nie objęty aktualnie obowiązującym planem.Zasady aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu: Nie częściej niż raz w roku.Terminy wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste: Do 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat z tyt. użytkowania wieczystego: 15 % wartości gruntu - pierwsza opłata,

1 % wartości gruntu - opłata roczna.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 października 2004, 07:59:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128