Zarządzenie Nr 787/04

Zarządzenie Nr 787/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie rozłożenia na miesięczne raty należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Rozłożyć na miesięczne raty kwotę 1.402,12 zł z tytułu zaległych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego działkę nr 294/1 położoną w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego.

Pierwsza rata w wysokości 52,12 zł płatna jest do końca października 2004 r.

Pozostałe raty w wys. 150,00 zł płatne są do 15 dnia miesiąca począwszy od listopada 2004 r. do lipca 2005 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 października 2004, 07:57:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1327