Zarządzenie Nr 777/04

Zarządzenie Nr 777/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę wraz z przeszkoleniem na obsługę Radarowego Systemu Kontroli Prędkości Pojazdów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami ).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę wraz z przeszkoleniem na obsługę Radarowego Systemu Kontroli Prędkości Pojazdów.

§ 2

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Janusz Dzięcioł – przewodniczący

  2. Ewa Gorzka – członek

  3. Anna Jarzembowska – członek

§ 3

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zaproszenie do składania ofert) stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 4

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (1 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (7 października 2004, 10:37:51)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (7 października 2004, 10:48:21)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1230