Zarządzenie Nr 710/04

Zarządzenie Nr 710/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na zakup krzewów iglastych - jesień 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na zakup krzewów iglastych.

§ 2

Kryteria oceny ofert:

  1. cena – 100 %.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Edyta Kliczykowska - przewodnicząca

  2. Ewa Gorzka - członek

  3. Aleksandra Arczyńska -Lisek - członek

  4. Alicja Kliczykowska - członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki do wglądu w pok. Nr 26 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (27 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 08:59:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1042