Zarządzenie Nr 704/04

Zarządzenie Nr 704/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 lipca 2004r

w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

1. Ogłosić wykaz na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 1/2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłosić wykaz na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 9/14, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 23 lipca do 13 sierpnia 2004 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KW

POW. dziAŁKI (M2)

Wartość budynku/

/zł/

wartość

Gruntu

/zł/

 

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Gruczno

ul. Młyńska 1/2

211/2

29831

405

15.600,00

2.900,00

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

teren zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

 

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

Załącznik nr 2

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. lokalu (M2)

STRUKTURA

LOKALU

wartość

LOkalu

w zł

 

CENA 1 M2 GRUNTU

W ZŁ

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Świecie

ul. Żwirki
i Wigury 9/14

200/60

 

 

 

 

27916

 

 

 

 

 

38,00

 

 

2 pokoje, kuchnia,

p. pokój,

łazienka

 

 

45.900,00

 

 

 

 

25,60

 

 

 

teren zabudowany bud. mieszkalnym wielorodzinnym

 

38/2154

 

 

 

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu zagospodarowania  przestrzennego.

Zasady aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu: Nie częściej niż raz w roku.Terminy wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste: Do 31 marca każdego roku.

Wysokość stawek procentowych opłat z tyt. użytkowania wieczystego:15 % wartości gruntu - pierwsza opłata,

1 % wartości gruntu - opłata roczna.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 08:35:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1167