Zarządzenie Nr 702/04

Zarządzenie Nr 702/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki nr 270/94 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II oraz jej sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 oraz 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

1. Ogłosić wykaz na sprzedaż działki o nr 270/94 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprzedać w drodze bezprzetargowej Panu Zbigniewowi Jedwabnemu działkę nr 270/94 o powierzchni 189 m2, za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego tj. 3.943,00 zł netto, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomościprzyległej stanowiącej działki nr 270/94 i 270/95, będące własnością kupującego.

3. Zobowiązać kupującego do pokrycia kosztów podziału geodezyjnego w kwocie 873,02 zł oraz kosztów wyceny w kwocie146,40 zł.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni. tj. od 23 lipca do 13 sierpnia 2004 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dziAŁKI (M2)

wartość gruntu

netto

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Świecie

Al.Jana Pawła II

 

270/94

 

 

 

28197

 

 

 

189

 

3.943,00

teren

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej

teren niezabudowany

 

6 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wykazu

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 08:25:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1162