Zarządzenie Nr 701/04

Zarządzenie Nr 701/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki nr 124/4 położonej we Wielkim Konopacie oraz jej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

1. Ogłosić wykaz na sprzedaż działki o nr 124/4 położonej we Wielkim Konopacie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 124/4 o powierzchni 8.913 m2, stanowiącej grunt rolny, cena wywoławcza 5.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Powołać komisję przetargową w składzie :

 1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący
 2. Gabriela Bąkowska - członek
 3. Bernadeta Krzyżanowska - członek
 4. Ewa Gorzka - członek.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1, pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni, tj. od 23 lipca do 13 sierpnia 2004 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dziAŁKI (M2)

wartość gruntu

 

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

WARTOŚĆ Budynku (ZŁ)

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

 

Wielki

Konopat

 

 

 

124/4

 

15290

 

8.913

 

5.000,00

 

grunt rolny

 

 

 

teren niezabudowany

 

 

-

 

6 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wykazu

Załącznik nr 2

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 124/4, położonej we Wielkim Konopacie.

Położenie

działki

Numer

działki

KW

Obszar w m2

 

Cena wywoławcza gruntu (zł)

Wysokość wadium (zł)

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Wielki Konopat

124/4

15290

8.913

5.000,-

500,-

grunt rolny

teren nie zabudowany

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2004 r. o godzinie 1030 w Urzędzie Miejskim
w Świeciu – sala nr 20. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie lub w kasie Urzędu Miejskiego do 7 października 2004 r. do godz. 15 00.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyla się od podpisania umowy.

Załącznik nr 3

REGULAMIN

Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 124/4 położonej we Wielkim Konopacie.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 701/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 lipca 2004 r. w oparciu o regulamin w treści jak niżej.

 1. Przedmiotem przetargu jest licytacja wartości działki niezabudowanej położonej we Wielkim Konopacie.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w podanej wysokości do godz. 1500 dnia 7 października 2004 r., w kasie Urzędu Miejskiego.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 5. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 8. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę netto, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

 10. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 08:18:26)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (12 października 2004, 10:50:57)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1232