Zarządzenie Nr 697/04

Zarządzenie Nr 697/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 14 lipca 2004 r.

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.

Na postawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 4 pkt 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zmian.) oraz § 7 pkt 1 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

  1. Udzielić pożyczki krótkoterminowej w wysokości 35.000,- zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) na bieżącą działalność Świeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

  2. Pożyczka zostanie udzielona z wolnych środków budżetowych, po podpisaniu umowy o pożyczkę i na zasadach w niej określonych.

  3. Termin spłaty pożyczki określa się na 15 grudnia 2004r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie

Burmistrz Świecia w ramach upoważnienia otrzymanego od Rady Miejskiej w uchwale budżetowej na 2004 rok udziela pożyczki krótkoterminowej ze środków budżetu w wysokości 35.000,- zł, która zostanie spłacona do 15 grudnia 2004r. Pożyczka przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Świeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.

Stowarzyszenie realizuje Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jednak 90 dniowy termin refundacji kosztów zrealizowanych przez Stowarzyszenie usług powoduje zachwianie płynności finansowej Inkubatora oraz brak środków na bieżące regulowanie zobowiązań.

Udzielona pożyczka pozwoli Inkubatorowi prowadzić działalność i regulować konieczne zobowiązanie.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (16 lipca 2004, 14:26:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1529