Zarządzenie Nr 694/04

Zarządzenie Nr 694/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 06 lipca 2004 r.

w sprawie nabycia gruntu od Pani Teresy Młynarz.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r.w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Pani Teresy Młynarz na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie część działki Nr 456/22 o pow. ok. 3500 m2, położonej w Świeciu obręb Przechowo, przeznaczonej pod drogi osiedlowe.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 16,- zł za 1 m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 lipca 2004, 08:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1164