Zarządzenie Nr 693/04

Zarządzenie Nr 693/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 06 lipca 2004 r.

w sprawie nabycia grunt od Pana Andrzeja Kesler.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r.w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Pana Andrzeja Keslera na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działki Nr 17/2 o pow. 1,0781 ha, Nr 17/3 o pow. 1,0256 ha, położone w Sulnowie, przeznaczone pod strefę rozwoju gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 4,80 zł za 1 m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 lipca 2004, 08:24:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1134