Zarządzenie Nr 692/04

Zarządzenie Nr 692/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 06 lipca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póżn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmui użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę działek położonych we wsi Sulnowo nr 18/3, nr 16/2 i nr 16/3 z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 06 lipca 2004 r. do 26 lipca 2004 r.

§ 2

Wyrazić zgodę na wydzierżawienie Panu Piotrowi Kaweckiemu działek nr 18/3 o pow. 1,9699ha, nr 16/2 o pow. 1,1617ha i nr 16/3 o pow. 1,1556ha położonych we wsi Sulnowo z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 na czas nieokreślony.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 6 lipca do 26 lipca 2004 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

POW. dzierżawy

NR KW

cena 100m2 gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

ROCZNIE

 

Sulnowo

 

18/3

16/2

16/3

1,9699ha

1,1617ha

1,1556ha

8886

25954

25954

1,87zł.

1,87zł.

1,87zł.

Tereny przemysłu, składów i usług

Teren niezabudowany

Rola

Czas nieokreślony

 

 

368,40zł.

217,20zł.

216,10zł.

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 lipca 2004, 08:20:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1053