Zarządzenie Nr 689/04

Zarządzenie Nr 689/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 06 lipca 2004 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 8.09.2000 r. z Panią Agnieszką Rybarczyk na część działki nr 200/84 (obecnie nr 200/109) o pow. 20m2 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II pod garażem blaszanym nr 49 “Na skarpie” na rzecz Pani Marzeny Koprowskiej zamieszkałej w Świeciu przy ul. Gałczyńskiego 3a/13.

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na czas nieokreślony.

§3

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod garażem wynosi 1,02zł. + 22%VAT w stosunku miesięcznym.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 lipca 2004, 08:10:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202