Zarządzenie Nr 688/04

Zarządzenie Nr 688/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 06 lipca 2004 r.

w sprawie ustalenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu najmu budynku oraz dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Polnej 19 za 2003 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wyrazić zgodę Przedsiębiorstwu BIS, którego właścicielami są Katarzyna i Maciej Bednarek na spłatę zadłużenia z tytułu najmu budynku oraz dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Polnej 19 w kwocie 45.852,46zł. + odsetki za 2003 r. do końca lutego 2005 r. w 8 miesięcznych ratach.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 459/04 Burmistrza Świecia z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu najmu budynku oraz dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Polnej 19 za 2003 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 lipca 2004, 08:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1323