Zarządzenie Nr 547/04

Zarządzenie Nr 547/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 24 marca 2004r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność dla:

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – na przeprowadzenie badań lekarskich wolontariuszy – 300,- zł.

  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu – na zakup sprzętu medycznego (elektrokoagulatora), oddanie w użytkowanie – 6.000,- zł.

  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – na zakup sprzętu sportowego – 3.000,- zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (24 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 kwietnia 2004, 13:56:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1400