Zarządzenie Nr 543/04

Zarządzenie Nr 543/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 18 marca 2004r.

w sprawie udzielenia poręczenia na gwarancję należytego wykonania umowy przez Inter – Inwest Świecie sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu ul. Bydgoska 1

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004

Burmistrz Świecia

zarządza:

§1

  1. Udzielić poręczenia na gwarancję należytego wykonania umowy na dostawę i wykonanie elementów ze stali kwasoodpornej zawartej dnia 04.03.2004r. ze sp. z o.o. “Starbag”  ul. B. Brechta 7 03-472 Warszawa NIP 521-042-19-28 w wysokości 28.000,- zł (słownie: dwadzieściaosiemtysięcyzłotych)

  2. Poręczenia udziela się do 30 lipca 2004r.

§ 2

Spłata nastąpi z zabezpieczonych w Budżecie Gminy dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

U Z A S A D N I E N I E

Spółka Inter-Inwest z siedzibą w Świeciu ul. Bydgoska 1 dnia 04.03.2004r. podpisała umowę na wykonanie i dostawę elementów ze stali kwasoodpornej na rzecz spółki z o.o. “Starbag” z Warszawy.

Warunkiem koniecznym realizacji tego kontraktu było przedstawienie zabezpieczenia należytego wykonania prac objętych w umowie na kwotę 28.000,- zł. w związku z tym spółka zwróciła się do Burmistrza o poręczenie niniejszej gwarancji. Gwarancja należytego wykonania umowy obowiązuje do czasu zakończenia prac to jest do 30.07.2004r.

Burmistrz na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. udzielił spółce Inter-Inwest z siedzibą w Świeciu poręczenia do kwoty 28.000,- zł do dnia 30 lipca 2004r.

Środki na ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia zabezpieczone są Budżecie Gminy na rok 2004r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 15:22:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1578