Zarządzenie Nr 560/04

Zarządzenie Nr 560/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garaży blaszanych przy ul. Żwirki i Wigury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

 1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki nr 200/102 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod usytuowanie garaży blaszanych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 31 marca 2004 r. do 21 kwietnia 2004 r.

§ 2

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki nr 200/102 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod usytuowanie 21 garaży blaszanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

 1. Ratkowski Wiesław - przewodniczący

 2. Bąkowska Gabriela - członek

 3. Gorzka Ewa - członek

 4. Spławska Barbara - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 547/04

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

NR KW

POW. dzierżawy

cena 1m2 gruntu

MIESIĘCZNIE

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

 

Świecie

ul. Żwirki i Wigury

 

200/102 część

 

28197

522m2

 

1,02zł.+ 22%VAT

 

ulica zbiorcza

obszarowa

teren niezabudowany

 

 

usytuowanie 21 garaży blaszanych

 

do dnia

10.09.2008r.

 

 

 

 

649,57zł.

(w tym VAT)

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 547/04

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu pod usytuowanie 21 garaży blaszanych przy ul. Żwirki i Wigury.

 

Położenie

 

Nr działki

Pow. gruntu

Nr garażu

Nr

KW

Przeznaczenie

w planie

Sposób zagospodaro-

wania gruntu

Opłata miesięczna (w tym VAT)

 

Wadium

10% ceny

wywoławczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świecie

ul. Żwirki i Wigury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200/102 część

18 m2

12

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

13

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

14

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

15

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

16

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

17

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

18

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

19

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

20

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

21

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

22

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

23

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świecie

ul. Żwirki i Wigury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200/102 część

18 m2

24

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

25

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

26

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

27

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

28

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

29

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

30

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

31

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

 

18 m2

32

28197

ulica zbiorcza obszarowa

usytuowanie tymczasowego garażu

22,40zł.

3,00zł.

Przetarg odbędzie się 7 maja 2004r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim w Świeciu sala 20. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu do dnia 4 maja 2004r. do godz.15oo . Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Wydział BAGiGG pokój nr 7 tel.3332338.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 547/04

REGULAMIN

przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części działki nr 200/102 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod usytuowanie 21 garaży blaszanych w dniu 7 maja 2004r.

 1. Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Świecia w składzie 4 osób.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do dnia 4 maja 2004r. w kasie Urzędu Miejskiego.

 3. Każdy uczestnik przetargu może wydzierżawić nie więcej niż 2 miejsca pod usytuowanie garaży.

 4. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet dzierżawy.

 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

 7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 8. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 9. Przetarg jest ważny, chociażby stawiła się tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

 10. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 08:32:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128