Zarządzenie Nr 552/04

Zarządzenie Nr 552/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 270/79 położonej w Świeciu przy ul.Tuwima.

Na podstawie art.30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zmianami) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na sprzedaż części działki nr 270/79 położonej w Świeciu przy ul.Tuwima Pani Annie Glazik.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 08:20:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1137