Zarządzenie Nr 551/04

Zarządzenie Nr 551/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej ratę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Świętopełka 7.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przesunąć termin płatności raty w wysokości 337,00 zł wraz z odsetkami w wys. 134,80 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Świętopełka 7 Panu Danielowi Nowakowskiemu.

Termin płatności ustala się na 30 czerwca 2004 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 08:18:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1171