Zarządzenie Nr 548/04

Zarządzenie Nr 548/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.Nr 19, poz. 177 z 2004 r.).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów w Świeciu zgodnie z treścią ogłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia).

§ 2

Kryteria oceny ofert:

a) cena – 100%

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

 1. Daniel Kapłanek – przewodniczący

 2. Ewa Gorzka – członek

 3. Alicja Kliczykowska - członek

 4. Aleksandra Arczyńska – Lisek – członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

Ogłoszenie przetargu

Urząd Miejski w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów w Świeciu.Termin realizacji zamówienia: 1 maja 2004 r. – 31 grudnia 2005 r. Kryteria oceny ofert:cena - 100% Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać osobiście w Urzędzie Miejskim w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 w pokoju 26. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 w pokoju nr 21.Koperta powinna być oznaczona: “OFERTA NA ZORGANIZOWANIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W ŚWIECIU”.NIE OTWIERAĆ PRZED 19 KWIETNIA 2004 r. godz. 1000Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest : Aleksandra Arczyńska – Lisek Termin składania ofert upływa dnia 19 kwietnia 2004 r. o godz 9oo. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Urzędu Miejskiego najpóźniej do 19 kwietnia 2004 r. do godz. 9oo.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 26 w dniu 19 kwietnia 2004 r. o godz. 10oo.Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 1. Złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
 3. Spełnią wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Posiadają aktualne zezwolenie Burmistrza Świecia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  Załącznik nr 2

  R E G U L A M I N P R A C Y

  KOMISJI PRZETARGOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIECIU POWOŁANEJ DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

  zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów w Świeciu

1.KOMISJA DZIAŁA W OPARCIU O ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA NR 548/04 Z DNIA 31 marca 2004 r.

1.1.  Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

1.2 Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków Komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 82, poz. 743) i postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.3. Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powo- łuje się każdorazowo Zarządzeniem Burmistrza Świecia

1.4. Członkom Komisji doręcza się odpis Zarządzenia Burmistrza Świecia o powołaniu ich do składu Komisji.

1.5. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.6. Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące oceny złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy, na druku ZP-11.

2. TRYB PRACY KOMISJI

2.1 Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji przez osobiste zawiadomienie członków o miejscu i terminie posiedzenia.

2.2 W przypadku niemożności osobistego zawiadomienia członka Komisji zawiadomienie następuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

2.3 Biegli (rzeczoznawcy) uczestniczący w pracy Komisji są zawiadamiani o posiedzeniu
Komisji w formie pisemnej.

2.4 Przewodniczący Komisji dokonuje na pierwszym posiedzeniu podziału prac między członkami oraz powołuje Sekretarza Komisji spośród jej członków

2.5 Komisja może pracować na posiedzeniach lub w trybie indywidualnej pracy członków Komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

2.6 Wyniki indywidualnej pracy członków Komisji są przedstawione ogółowi członków na posiedzeniu Komisji.

2.7 Przewodniczący Komisji odpowiada za przechowywanie i udostępnianie złożonych ofert.

2.8 Oferty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

2.9 Przewodniczący Komisji zapewnia możliwość badania ofert przez członków Komisji w czasie posiedzeń Komisji i w ramach ich indywidualnej pracy nad badaniem ofert.

2.10 Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół zawierający istotne postanowienia Komisji nie ujęte w drukach ZP.

2.11 Pisma w imieniu Komisji Przetargowej skierowane do uczestników postępowania i inne powstające w czasie jej pracy podpisuje Przewodniczący Komisji.

2.12 W czasie nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej pisma wymienione w punkcie poprzedzającym może podpisać Sekretarz Komisji.

2.13 Komisja Przetargowa jest władna do podejmowania decyzji, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.

2.14 Decyzje podejmowane przez Komisję Przetargową zapadają większością głosów obecnych członków Komisji Przetargowej w drodze jawnego głosowania.

2.15 Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawia Burmistrzowi propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty w imieniu Komisji Przetargowej.

2.16 Burmistrz dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez zatwierdzenie propozycji  Komisji Przetargowej.

  Regulamin przetargu został zatwierdzony przez Zamawiającego

  Świecie, dnia ................................ ...........................................................

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 07:57:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1207