Zarządzenie Nr 544/04

Zarządzenie Nr 544/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 76 ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wyznaczyć na obszarze Gminy Świecie następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych :

 1. dwa słupy ogłoszeniowe - Świecie, ul. Sądowa,

 2. słup ogłoszeniowy - Świecie, ul. Kościuszki,

 3. słup ogłoszeniowy - Świecie, ul. Szymanowskiego,

 4. trzy słupy ogłoszeniowe - Świecie, ul. Wojska Polskiego,

 5. słup ogłoszeniowy - Świecie, ul. Sportowa/ ul. Wojska Polskiego,

 6. słup ogłoszeniowy - Świecie, ul. Mestwina,

 7. słup ogłoszeniowy - Świecie, ul. Żwirki i Wigury/ ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego,

 8. słup ogłoszeniowy - Świecie, ul. Reymonta/ ul. Żeromskiego,

 9. słup ogłoszeniowy - Świecie, ul. Ks. Krausego,

 10. słup ogłoszeniowy - Świecie, Mały Rynek.

§ 2

 1. Na każdym słupie ogłoszeniowym powierzchnia 1 m2 przeznaczona jest wyłącznie dla umieszczania urzędowych obwieszczeń.

 2. Na jednym słupie ogłoszeniowym każdy komitet wyborczy ma do dyspozycji na umieszczanie swoich materiałów wyborczych powierzchnię wynikającą z ilorazu 6 m2 podzieloną przez ilość komitetów wyborczych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej.

§ 5

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowanie.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 marca 2004, 09:20:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1650