Zarządzenie Nr 541/04

Zarządzenie Nr 541/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie udzielenia zamówienia na wymianę jednego okna w lokalu nr 2 w budynku położonym w Świeciu przy ul. Słowackiego 10.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia na wymianę jednego okna w lokalu nr 2 w budynku położonym w Świeciu przy ul. Słowackiego 10.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 marca 2004, 09:37:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1175